باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد (صفحه 5)

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فرارت

3 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2 الی 2/200 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه زیبا دشت

2/700 الی 2/900 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/700 الی 2/900 میلیارد

3600 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

2/400 الی 2/600 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

2/400 الی 2/600 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

3 میلیارد الی 3/300 میلیارد

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2/200 الی 2/500 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/800 میلیارد الی 3 میلیارد