باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد (صفحه 3)

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ذو میلیارد و هشتصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه الی سه میلیارد و دویست

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

1080 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و سیصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون تومان

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و سیصد الی دو میلیارد و پانصد

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و دویست میلیون

2800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

دو میلیارد و چهارصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و دویست و پنجاه

820 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2/300 الی 2/500 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2/200 الی 2/500

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/700 الی 3 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

سه میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

3 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

2/500 الی 2/700

2700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و دویست