باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد (صفحه 2)

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و دویست

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و دویست

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

دو میلیارد و یکصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد وپانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست

1024 متر باغ ویلا در کرج منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و صد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

دو میلیارد و پانصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سه میلیارد

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

دو میلیارد و پانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و دویست