باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد (صفحه 2)

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و دویست

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و ششصد میلیون

3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه الی سه میلیارد و پانصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد وپانصد میلیون

1024 متر باغ ویلا در کرج منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و صد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

دو میلیارد و پانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و دویست

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ذو میلیارد و هشتصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه الی سه میلیارد و دویست

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد