باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد (صفحه 2)

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

2/500 میلیارد

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

3 میلیارد

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه میلیارد و دویست الی سه میلیارد و پانصد

1020 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و دویست

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه الی سه میلیارد و دویست

14500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

3/200 الی 3/500

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2030 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

2/850 الی 2/950 میلیارد

1080 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و سیصد الی دو میلیارد و پانصد

3052 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و هفت صد الی دو میلیاردو نهصد

2100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه میلیارد و دویست میلیون

2800 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه یوسف آباد قوام

دو میلیارد و چهارصد میلیون

820 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2/300 الی 2/500 میلیارد

1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

2/200 الی 2/500

1000 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/700 الی 3 میلیارد