باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد وپانصد میلیون

815 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و سیصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و هفتصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلبارد و چهار صد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد و سیصد میلیون

900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2 میلیارد و هشتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و پانصد میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

دو میلیارد و هشتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و هفتصد الی سه میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و دویست

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

سه میلیارد

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون