باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه باغ دشت

دو میلیاردو هفتصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و چهارصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

دو میلیارد و هفتصد میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و سیصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد و سیصد میلیون

460 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای شمالی

دو میلیارد و یکصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد وپانصد میلیون

1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلبارد و چهار صد میلیون

900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

سه میلیارد

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

دومیلیارد و یکصد میلیون

815 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و سیصد میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و پانصد میلیون

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد و پانصد میلیون

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

سه میلیارد

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

سه میلیارد