باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و ششصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

دو میلیارد و پانصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

3 میلیارد

3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه الی سه میلیارد و پانصد میلیون

1024 متر باغ ویلا در کرج منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و صد میلیون

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و سیصد الی دو میلیاردو پانصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

2/500 میلیارد

6000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

3 میلیارد

1050 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/500 الی 2/700 میلیارد

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه میلیارد و دویست الی سه میلیارد و پانصد

1020 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

دو میلیارد و دویست

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه الی سه میلیارد و دویست

14500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

3/200 الی 3/500

2040 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد

2600 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

3 الی 3/200 میلیارد