باغ ویلا 2 تا 3 میلیارد

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

دو میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

3 میلیارد

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و هشتصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و دویست

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

دو میلیارد و دویست

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

سه میلیارد

3000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و هفتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه خوشنام

سه میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و پانصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و ششصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

دو میلیارد و پانصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

3 میلیارد

3750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

سه الی سه میلیارد و پانصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

2 میلیارد و هشتصد میلیون

1024 متر باغ ویلا در کرج منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و صد میلیون

2400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و سیصد الی دو میلیاردو پانصد میلیون