باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 4)

1950 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

4/500 میلیارد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

سه الی سه میلیارد و دویست

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 الی 950 میلیون

1700 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

ده میلیارد

1080 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

2/800 میلیارد

1900 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

4/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

300 میلیون

1480 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد

1580 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

600 الی 650 میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

850 میلیون

1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

سه میلیارد و ششصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه تیسفون

سه میلیارد و هفتصد الی چهار میلیارد

1800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

ششصد و هشتاد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

850 الی 950 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

دو الی دو میلیارد و دویست

1300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

یک میلیارد و ششصد الی یک میلیارد و هشتصد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون تومان

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و یک صد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون