باغ ویلا ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ متری (صفحه 4)

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

900 میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

900 میلیون

1900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد وپانصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1830 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و سیصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و صد میلیون

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

1024 متر باغ ویلا در کرج منطقه زیبا دشت

دو میلیارد و صد میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

تماس بگیرید

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

780 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

700 میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

تماس بگیرید

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد و سیصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/500 میلیارد