باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون

960 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و ششصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

625 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

750 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و صد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و پانصد میلیون

900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و پانصد میلیون

814 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

960 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد وپانصد میلیون

1254 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهرچین

یک میلیارد و یکصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون