باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و سیصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون

720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

1175 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

960 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و دوسیت میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و دویست میلیون

1100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و چهارصد

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و چهارصد میلیون

1260 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهار صد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و چهار صد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و سیصد الی یک میلیارد و پانصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد ویکصد میلیون

2800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه اسفند آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و دویست میلیون

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

1/600 الی 1/900 میلیارد

1075 متر باغ ویلا در صفادشت منطقه دهکده باران

یک میلیارد و دویست

1680 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

1/200 الی 1/400 میلیارد

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون