باغ ویلا 1 تا 1/5 میلیارد

850 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست

1830 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و سیصد میلیون

1075 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و صد میلیون

1020 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و سیصد الی یک میلیارد و چهار صد

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست الی یک میلیارد و پانصد میلیون

800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

یک میلیارد و سیصد میلیون الی یک میلیارد و پانصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/200 الی 1/300

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/500 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/300 الی 1/400

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و یکصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و پانصد میلیون

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/300 الی 1/400

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

1/600 الی 1/700

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد سیصد الی یک میلیارد چهارصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

یک میلیارد و ششصد الی یک میلیارد و هشتصد

1450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و چهارصد پنجاه میلیون تومان

2300 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و پانصد میلیون

2400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و دویست و پنجاه