باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد

1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیارد و ششصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و نهصد میلیون

1680 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و دویست میلیون

10000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و سیصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و ششصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد الی دو میلیارد

2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد الی دو میلیارد و چهار صد میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

1/500 الی 1/700

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو الی دو میلیارد و دویست

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی دو میلیارد و سیصد میلیون