باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه یبارک

یک میلیارد و ششصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1100 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد تومان

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و هشتصد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیارد و ششصد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

یک میلیارد و ششصد میلیون

10000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد