باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد

700 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد پانصد و پنجاه میلیون

520 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

650 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون

1800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

یک میلیارد و هشتصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد وششصد و پنجاه میلیون

900 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1050 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه مهر آذین

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد و هشتصد میلیون

750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

یک میلیاردو نهصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد

960 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد

750 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

دو میلیارد

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون