باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد

4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

یک میلیارد و ششصد میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هشتصد الی دو میلیارد

2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد الی دو میلیارد و چهار صد میلیون

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

یک میلیارد و هفتصد میلیون

2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

3100 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

1/500 الی 1/700

3000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ویلا دشت

دو میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو الی دو میلیارد و دویست

2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو الی دو میلیارد و سیصد میلیون

1480 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

دو میلیارد

2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

متری 800000 ت

1500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

دو الی دو میلیارد و دویست

1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

تماس بگیرید

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

یک میلیارد و هشتصد میلیون

900 متر باغ ویلا در کرج منطقه فردیس

1/800 الی 2 میلیارد

2000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1/800 الی 2 میلیارد

1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهرک والفجر

1/800 الی 2 میلیارد