باغ ویلا 1/5 تا 2 میلیارد

1400 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

دو میلیارد

1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه ابراهیم آباد

یک میلیارد و نهصد میلیون

1400 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد تومان

1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1050 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

یک میلیارد و هشتصد میلیون

800 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد

1142 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

1 میلیارد و ششصد میلیون

1250 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و نهصد میلیون

1680 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و دویست میلیون

10000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه وحیدیه

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1010 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و هفتصد میلیون

1000 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد و سیصد میلیون

850 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

دو میلیارد و سیصد میلیون

4800 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه محمد شهر

1/800 الی 2 میلیارد

1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه شهریار

دو میلیارد و دویست میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

دو میلیارد و دویست میلیون

1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد الی یک میلیارد و هفتصد میلیون

2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

دو میلیارد الی دو میلیارد و چهار صد میلیون