باغ ویلا تا 500 متر

450 متر باغ ویلا در شهریار منطقه رزکان

هشتصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و پانصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

ششصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و یکصد میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

یک میلیارد و دویست میلیون

480 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

هشتصد و هشتاد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

یک میلیارد

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد

هفتصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه لم آباد

پانصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه ملارد ویلای جنوبی

سیصد و هشتاد میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلیون

500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه قشلاق

350 میلون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

سیصد الی سیصد و پنجاه میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

450 الی 500 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

400 الی 450 میلیون

500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

500 میلیون